BORIS kemp cover

2. – 3.

ŘÍJNA

2024

TÁBOR

BĚLEČ

BĚLEČ NAD ORLICÍ 121,

503 46

(hradec králové)

www.taborbelec.cz

 

vzdělávání, oborové setkání pro pracovníky adiktologických služeb (minimalizace rizik a poradenské služby)

Dvoudenní vzdělávací kemp pro pracovníky adiktologických služeb, kteří se zaměřují na služby minimalizace rizik a poradenské služby. Hlavním cílem akce je propojovat odbornou reflexi metod práce s klienty, systém evidence, analýzu dat a hodnocení efektivity.

Kemp je určen především současným uživatelům systému BorIS, proto nese i jeho název. Je však otevřen i pro ostatní zájemce!

Akreditace MPSV v délce 8 hod.

Cena: 2.900,-Kč

(včetně ubytování a stravy)

program – středa 2.10.

Letní jídelna

Klubovna

10:00 – 11:00

BorIS v HR službách

Tomáš Žák – odborný ředitel pro Harm Reduction služby, LAXUS z.ú.

Seznámení s manuálem k systému BorIS pro pracovníky HR služeb. Představeny budou jak základní, tak i nové funkce, včetně výstupů. Prostor bude i na konkrétní dotazy a sdílení zkušeností samotných uživatelů systému.

BorIS v poradenských službách

Lukáš Verner – odborný ředitel pro poradenské služby, LAXUS z.ú.

Praktické využití systému BorIS pro pracovníky poradenských služeb. Představení současné praxe se zaměřením na komplexní proces poskytování služeb (od jednání se zájemcem o službu přes uzavírání dohody, individuální plánování, po ukončení spolupráce). Využití základních i nových funkcí, včetně výstupů. Prostor bude i na konkrétní dotazy uživatelů systému.

11:30 – 12:30

Sledování dopadů HR služeb

Tomáš Žák odborný ředitel pro Harm Reduction služby, LAXUS z.ú.

Jiří Zatřepálek – odborný ředitel terciální prevence, Magdaléna o.p.s.

Jak sledovat a měřit dopady HR služeb? Jaké jsou hlavní ukazatele úspěšnosti HR služeb? Jestli vás zajímají odpovědi. Přijďte je společně hledat!

Sledování dopadů poradenských služeb

Lukáš Verner – odborný ředitel pro poradenské služby, LAXUS z.ú.

Jak sledovat a měřit dopady poradenských služeb? Jaké jsou hlavní ukazatele úspěšnosti? Jestli vás zajímají odpovědi. Přijďte je společně hledat!

13:00 – 14:00

Oběd

Polévka

Hlavní jídlo

14:00 – 15:30

— Prevence VHC

Ochrana veřejného zdraví: princip nebo cíl?

Kamil Podzimek – ředitel sekce HR služeb, PREVENT 99 z.ú.

Rada EU o prevenci a snižování poškození zdraví v souvislosti s drogovou závislostí doporučuje státům v zájmu ochrany  veřejného zdraví razantně snížit výskyt infekčních nemocí. Možnost testování na VHC nabízí většina nízkoprahových programů v České republice, i přesto je však míra testování lidí užívajících drogy injekčně dlouhodobě nízká.

Adiktologické služby minimalizace rizik mají schopnost snižovat výskyt infekčních nemocí v populaci. Jedním z hlavních cílů těchto služeb je ochrana veřejného zdraví. Skutečně naplňujeme cíle a základní principy naší práce? Skutečně se nám daří chránit veřejné zdraví? Je možné dosáhnout 50% protestovanosti klientů ve službě? Jak se daří motivovat klienty pro vstup do léčby? V příspěvku představím naše zkušenosti a strategie, s naplňováním cíle ochrany veřejného zdraví.


 

Reinfekce VHC 

Tereza Sedláková – terénní pracovnice, SEMIRAMIS z.ú.

Prezentace výsledků výzkumu „Rizikové chování lidí užívajících drogy injekčně po léčbě virové hepatitidy typu C“, který se uskutečnil v druhé polovině roku 2023 s klienty nízkoprahových HR center organizací Semiramis a Laxus. Jaké byly okolnosti léčby VHC a případné souvislosti s rizikovým chováním. Důvody rizikového chování a zamyšlení a debata, jak bychom mohli v rámci nízkoprahových programů pracovat s klienty na snižování (nebo alespoň kontrole) rizika reinfekce VHC.

— Drogy v rodinách

Práce s rodiči – uživateli drog a spolupráce s OSPOD 

Jana Pešková – vedoucí KPC Kolping Havlíčkův Brod, Kolpingovo dílo České republiky z.s.

Těhotná žena, či matka s dítětem jako klientka kontaktního centra mnohdy vzbuzuje mnoho otazníků a emocí, a to jak u pracovníků nízkoprahových drogových služeb, tak u dalších organizací a institucí. Sdílení zkušeností práce s rodiči uživateli o tom, co se daří, ale občas i nedaří a jak se nám společně spolupracuje.


 

Závislost prorostlá do rodin

Marián Šlesingr – vedoucí Odboru sociálních a zdravotních věcí, MěÚ Kutná Hora

Představení možností a limitů práce s adiktologickou zátěží v rodinách v péči a pod dohledem OSPOD na konkrétní kazuistice vícegenerační rodiny. 

 

16:00 – 17:30

— Předléčebné programy

Program 3M 

Dominika Šarounová – pracovnice KPC Pardubice a AdiCentra Náchod, LAXUS z.ú.

Miroslava Kaplanová – vedoucí KPC Pardubice, LAXUS z.ú.

Jak může K-centrum ve spolupráci s AdiCentrem reagovat na dlouhodobý přetlak zájmu o poradenské služby?
Příspěvek představí tříměsíční poradenský program, který vznikl v Pardubicích a jehož cílem je poskytnout klientům podporu v motivaci ke změně a připravit je do léčebného programu (ambulantní i pobytové léčby).


Diagnosticko motivační program 

Denisa Hypiusová – vedoucí CAS Hradec Králové, LAXUS z.ú.

Představení programu nabízejícího časově ohraničený počet setkání (5-6 konzultací), které slouží ke zmapování životní situace a stavu klienta ve vztahu k návykovým látkám a závislostnímu chování. Pracovník na konci programu klientovi dává doporučení jak dále postupovat. Klient je z pravidla odkázán do některého ze spolupracujících zařízení nebo ve specifických případech pokračuje v programu case managementu.

Online poradenství Progressive

Filip Tichý – vedoucí programu online poradenství, Progressive o.p.s.

Možnosti a limity sociální práce v online prostředí aneb co je přirozené prostředí v kontextu digitálního věku? Představení práce online poradenských pracovníků a pracovnic a nahlédnutí do programu Online poradenství Progressive, který nabízí možnost distančního poradenství v prostoru sociálních sítí.

ADI služby pohledem uživatele

Dominik Ivanys – vedoucí obchodu ComebackShop, Progressive o.p.s.

Jak vnímají adiktologické služby sami uživatelé? Které prvky práce pracovníků ADI služeb jim přijdou důležité a co naopak vnímají jako neužitečné?

18:00 – 19:00

— Fixpoint

Fixpoint v Praze 

Simona Poláková – vedoucí programu Fixpoint, Progressive o.p.s.

Představení historie a filozofie pracovně resocializačního programu, který má zároveň za cíl snižovat počet odhozených stříkaček na ulici. První kontejner FIXPOINT byl v Praze umístěn v roce 2009, a to na Kontaktním centru STAGE 5. Jestli vás zajímá využití, obsluha, vlastní výroba, z čeho se skládá a jak se instaluje, tak si přijďte!


Fixpoint na malých městech

Monika Tůmová – zástupce vedoucí CAS Příbram, Magdaléna o.p.s.

Odpadní nádoby na injekční stříkačky a jehly se v poslední době umisťují i do menších měst (např. Mělník, Kolín, Příbram či Vlašim). Mají i v těchto městech své uplatnění? Jak vyjednávat se zástupci měst? Jak fixpoiny prezentovat veřejnosti? Kam je umisťovat? Lze je též využít jako resocializační aktivitu? To vše jsou otázky, které si možná při úvahách se zavedením projektu kladete.

Adiktologické služby ve vězení (od kvantity ke kvalitě)

Lukáš Verner – odborný ředitel pro poradenské služby, LAXUS z.ú.

Příspěvek přiblíží práci Adiktologických služeb ve vězení organizace Laxus. Popíše, co se děje s klienty po nástupu do výkonu trestu. Jak se v jednotlivých věznicích s tématem závislosti pracuje a jaké jsou možnosti i limity pracovníků ASV. Popsána bude postpenitenciární péče a možnosti spolupráce s dalšími (nejen) adiktologickými službami.

Jehlomat

Tomáš Žák odborný ředitel pro Harm Reduction služby, LAXUS z.ú.

Jiří Zatřepálek – odborný ředitel terciální prevence, Magdaléna o.p.s.

Představení nástroje na zaznamenávání nálezů injekčních stříkaček do digitální mapy a následná práce s těmito daty. Prostor bude i na sdílení zkušeností jeho uživatelů či otázky zájemců a využívání Jehlomatu.

19:00 – 21:00

Večeře formou rautu

Veganské a vegetariánské pokrmy budou označeny.

program – čtvrtek 3.10.

Letní jídelna

Klubovna

8:00 – 9:00

Snídaně

9:00 – 10:30

— Když je péče na škodu

Mamahotel 

Ondřej Šulc – vedoucí KPC Mladá Boleslav a TP SEMIRAMIS, SEMIRAMIS z.ú.

Klienti někdy říkají, dejte mi všechno, případně vezmu si všechno nebo mohl bych … Plíživě se tak rozšiřuje paleta věcí a služeb, kterou klienti čerpají. Službu/program to pak zatěžuje natolik, že nemá čas na odborné výkony a stává se mamahotelem klientů. Jak poznat, že se poskytování služby, v dobré víře, překlopilo do zneužívání pomoci? Proč je prospěšné poskytovanou pomoc limitovat? A jak to dělat?


 

Potravinová pomoc 

Jan Vokurka, Johana Bencová – terénní pracovníci TP v Královéhradeckém kraji, LAXUS z.ú.

Potravinová pomoc je dobrý sluha, ale špatný pán. Pojďme se zamyslet nad tím, co nás vede k poskytování potravinové pomoci. Jaké má tato pomoc přínosy pro samotné klienty i nás jako zařízení/program? Jaké jsou naopak negativní důsledky zavedení této služby? Jak pomoc nastavit, aby byla efektivní a nedělala více škody než užitku?

Pracovní terapie v HR službách

Johana Bártová – vedoucí CAS Benešov, Magdaléna o.p.s.

Magdaléna Chaloupková – vedoucí CAS Příbram, Magdaléna o.p.s.

Zkušenosti s pracovní terapií v HR službách. Ať už jde o samosprávné aktivity, úklid města za nákup potravin či dlouhodobá tréninková místa. Ojedinělý příklad spolupráce HR programů a odboru sociálních služeb, nastavení spolupráce s technickými službami. Zajímá vás jak na to? O toto všechno se s vámi můžeme podělit…

Magdaléna na festivalech

Jiří Zatřepálek – odborný ředitel terciální prevence, Magdaléna o.p.s.

Představení historie i současnosti práce na festivalech. Různé poskytování služeb dle typu akce. Materiální i dovednostní vybavení. Spolupráce s pořadateli festivalů. Kolegové z HR Magdalény jezdí na festivaly již přes deset let. V posledních pěti letech se na tuto aktivitu více zaměřují – vznik samostatného projektu, DPP pro kolegy, školení a jasný harmonogram festivalové sezóny. Vznikla řada užitečných materiálů pro klienty na festivale, ale i pořadatele. Rádi se s vámi o naše zkušenosti podělíme. Terénní práce v prostředí zábavy je také skvělý nástroj pro podporu našich služeb v dané lokalitě…

11:00 – 12:30

Tváří v tvář traumatu

Kateřina Kábelová – vedoucí AdiCentra Pardubice, LAXUS z.ú.

Trauma lze definovat jako emocionální reakci na extrémně stresující nebo zraňující událost. Takové události mohou být různého charakteru, zahrnující fyzické napadení, nehody, přírodní katastrofy, války nebo dlouhodobé zneužívání. Trauma není jen o samotném zážitku (to, co se přihodilo), ale také o tom, jak jej jedinec vnímá a jak na něj reaguje (co se odehrává uvnitř nás v důsledku té události).

— “Nové drogy”

HHC a nové drogy

Tomáš Janků – vedoucí Terénního programu v Pardubickém kraji, LAXUS z.ú.

Situace pološera na poli “designových drog” po několika letech opět vyplula na denní světlo skrze HHC a jeho modifikované příbuzné. Krátké porovnání styčných bodů expanze NSD z  let 2010 -2012 a současné situace spojené s exkurzí do světa novinek.


Kratom

Aneta Medková – pracovnice Adiktologických služeb ve vězení, LAXUS z.ú.

Užívání kratomu se stalo v Česku novým trendem, hlavně mezi mladistvými. Jaké jsou vzorce jeho užívání? Jaká se s tím pojí rizika? Jak k němu přistoupit (nejen) v rámci drogové politiky? Pojďme o tom podiskutovat!

13:00 – 14:00

Oběd

Polévka

Hlavní jídlo

14:00 – 15:00

Další vývoj BorISe

Tomáš Žák – odborný ředitel pro Harm Reduction služby, LAXUS z.ú.

Představení plánů na další rozvoj funkcí v systému BorIS. Možnost osobně probrat nápady a náměty na úpravy a rozvoj s uživateli systému. Informace k hlášení chyb a možností testovat připravované funkcionality.

Změna programu vyhrazena. Příspěvky budou rozmístěny do místností dle zájmu účastníků.

organizační informace

Přihlášení a registrace

Přihlášení na akci

Přihlášení probíhá elektronicky a je otevřeno do 12. 7. 2024. Do 16. 7. 2024 vám potvrdíme účast emailem. V případě velkého počtu přihlášených zájemců bychom rádi vyšli vstříc všem organizacím a z kapacitních důvodů pak umožníme účast pouze 1 zájemci ze zařízení/služby.

Registrace

Při příjezdu do tábora se prosím zastavte u registračního stolečku. Dostanete zde všechny podstatné informace, jak k programu, tak i k ubytování a dalším organizačním záležitostem.

Doprava

Autem: Tábor Běleč je umístěn v lesích na kraji obce Běleč nad Orlicí. Parkovat se dá přímo v areálu. Odkaz na mapu zde.

Hromadnou dopravou: Z Hradce Králové autobusem na zastávku Běleč nad Orlicí náves. Pro příjezd lze využít BUS 700911 (9:30 h) z terminálu HD. Zastávka je od tábora 1,7 km. Při cestě zpět BUS 115 (15:41 h).

Ubytování

Ubytování je zajištěno především na hlavní budově, kde je k dispozici:

 • 11 pokojů disponujících 4 lůžky
 • 3 dvoulůžkové apartmány s vlastní koupelnou
 • společná koupelna a toalety

Ubytování je táborového typu. Nečekejte žádný luxus.

K dispozici je ložní prádlo.

Ručníky a přezuvky s sebou!

Před odjezdem vraťte lůžkoviny na recepci.

Strava a občerstvení

Stravování je zajištěno v následující skladbě:

 • 2.10. oběd
 • 2.10. večeře formou rautu
 • 3.10. snídaně
 • 3.10. oběd

O přestávkách mezi programem bude k dispozici malé občerstvení.

Do přihlášky uveďte typ preferované stravy (masová, vegetariánská, veganská, bezlepková, atd.)

Občerstvení

Vedle recepce (na hlavní budově) lze využít samoobslužný bar (pivo, limo, …).

Wifi a GSM signál

Na hlavní budově je k dispozici Wifi.

Telefonní signál je v celém areálu slabý.

Osvědčení

Účastníci dostanou 2 typy osvědčení.

 • o absolvování BORIS kempu (16 h,)
 • o absolvování akreditovaného vzdělávání MPSV (8 h.)
Další informace - kontakt

Jestliže potřebujete další informace, které zde nejsou uvedeny, kontaktujte:

 • Tomáše Žáka
  (zak@laxus.cz, 733 531 078)
  ve věcech odborného programu
 • Janu Vondrovou
  (vondrova@laxus.cz, 776 626 305)
  v organizačních záležitostech

Na viděnou v Bělči!

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny