Nápověda

Pro snazší orientaci v systému je pro vás připravena nápověda, v které je možné najít nejčastěji řešené situace. V případě, že zde nenajdete odpověď na svou otázku, obraťte se na správce.

Úvodní nastavení

Před samotným využíváním se prosím seznamte se základním nastavením.

Uživatelské účty

U každé licence je možné zřídit až 20 aktivních účtů pro jednotlivé pracovníky, případně dobrovolníky, stážisty.

Každý účet pak může mít nastavena různá práva. Například je možné u řadových pracovníků omezit práva tak, aby nemohli zakládat / editovat / mazat místa poskytování či mazat klientské karty.

Jednotlivé účty vám dle vašich preferencí nastaví správce.

Přístup do systému

Každý uživatel se přihlašuje do systému na přihlašovací stránce dané služby (licence) – xxxxx.bor-is.cz

Tam zadá přihlašovací jméno a heslo. Heslo je možné si změnit.

V případě zapomenutého hesla je nutné se obrátit na správce, který vám vygeneruje nové.

Místa poskytování

Před zadáváním klientů do systému je třeba vytvořit minimálně jedno místo (město).

Nejdříve založte kraj/e, následně okresy, které přiřaďte ke správným krajům a až na závěr vytvořte města, která přiřaďte k patřičným okresům.

Založená města se pak využívají jednak na kartě klienta kde označují místo bydliště/pobytu a pak také jako místa, kde došlo k poskytnutí služby.

Práce se systémem

Slovníček pojmů

Klient – v systému je tak označena identifikovatelná osoba (ID) pomocí kódu, která má založenou kartu klienta

Karta klienta – jde o elektronickou složku klienta, kde jsou jak základní údaje, tak výpis kontaktů, poznámky a přílohy týkající se daného klienta

Kontakt – je pojem významově shodný s nově používaným „kliento-setkání“ (dle RVKPP) či „setkání“ (dle MPSV)

Bez kontaktu / bez klienta – záznam nepřímé práce ve prospěch klienta, takto označené záznamy se nepočítají jako kontakty

Anonymní kontakt (AK) – kontakt s osobou, kterou nelze identifikovat a tudíž oddělit od ostatních osob, vhodné pro evidenci jednorázových intervencí

Agregace (AZ) – hromadný agregovaný záznam, při kterém jsou výkony a kontakty zaznamenány do systému hromadně, vhodné např. pro záznamy intervencí v noční zábavě či pro velké pražské programy

Odborné kontakty – evidence kontaktů s osobami z dalších institucí, které nejsou výkonem Práce ve prospěch klienta, ale jde o obecné jednání (např. o možnostech spolupráce)

Skupinové kontakty – sekce pro záznam práce se skupinou identifikovaných klientů

Monitoring – sekce pro záznam výkonu nepřímé práce včetně možnosti evidence počtu oslovených osob (viz. Oslovení)

Oslovení – jde o oslovené osoby, které se nestaly klienty dané služby, je možné evidovat základní charakteristiky pohlaví / typ osoby / primární drogu / způsob aplikace

Výkonjednotka práce s klientem či ve prospěch klienta/ů, která má definovaný obsah i minimální časový rozsah

Provozní výkon – jde o výkon s časovou dotací odpovídající reálnému času (např. kontaktní práce, které trvala 20 min.)

Standardní výkon – jednotka práce s klientem s pevně danou časovou dotací (např. kontaktní práce má časovou jednotku 5 min.), v některých výstupech jsou uvedeny tyto výkony (tj. v uvedeném příkladu se výkon Kontaktní práce v reálné délce 20 minut přepočítá na 4 standardní výkony) 

Výstupy – jde o reporty, většinou statistických dat

Práce s časy výkonů/kontaktů

Časový údaj se zadává ke každému výkonu, součet se pak generuje automaticky k danému kontaktu. Časy jsou u výkonů předdefinovány dle metodiky RVKPP, ale dají se editovat, tj. zapsat reálný čas.

Ten se pak přepočítává na tzv. standardní výkony, tj. např. 60 min. poradenství = 1 provozní výkon, ale 2 standardní výkony.

Seznam individuálních výkonů

Seznam výkonů kombinuje ty stávající a nové (RVKPP 2022). Toto je z důvodu možného zpětného porovnání dat.

V databázi nejsou zahrnuty výkony pro potřeby primární prevence.

Anonymní kontakty

Lze vykazovat stejné výkony jako identifikovatelným klientům.

Vhodné pro evidenci jednorázových intervencí, kde snaha o identifikaci a následné vedení karty klienta nedává smysl (např. jednorázové telefonické intervence).

Nelze zadat první kontakt, poněvadž daná osoba není identifikovatelná.

Řazení klientů dle abecedy

Je možné seřadit seznam kontaktů dle jmen/kódů klientů.

Stříkačková bilance

Údaje o bilanci přijatých a vydaných stříkaček u jednotlivých klientů je k dispozici jak na kartě klienta, tak i v seznamu klientů.

Způsob kontaktu/výkonu

Bylo zrušeno rozdělení na přímé a nepřímé kontakty.

Nově se jako způsob kontaktu / výkonu může zvolit:

 • osobně
 • telefonicky
 • internet
 • písemně
 • bez klienta (bez kontaktu)

Volba způsobu (JAK) se provádí v prvním kroku při přidávání nového kontaktu. Vybraný způsob se pak automaticky propíše i ke všem přidaným výkonům.

První kontakt

První kontakt již není evidován jako výkon, ale jako „příznak“ kontaktu, kterým se označuje nový klient programu. Jako první kontakt se označuje osoba pouze jednou za svůj život, tj. i při přerušení / ukončení a následném znovu využívání programu/zařízení se již první kontakt neoznačuje.

První kontakt se zadává při zadávání kontaktu. V seznamu kontaktů je pak označen fajfkou.

Skupinové výkony

Seznam výkonů kombinuje ty stávající a nové (RVKPP 2022). Toto je z důvodu možného zpětného porovnání dat.

V databázi nejsou zahrnuty výkony pro potřeby primární prevence.

Formátování poznámky u kontaktů i na kartě klienta

Formátování textu je možné využít k bližšímu popisu jednotlivých kontaktů, záznamu uzavření smlouvy o spolupráci či plánování a hodnocení spolupráce.

Filtr seznamu kontaktů

Lze filtrovat kontakty dle jakéhokoliv časového období. Dále podle způsobu kontaktu a konkrétního výkonu.

Výstupy

Vzhledem ke změnám, které přineslo nové výkaznictví RVKPP byly přepracovány i jednotlivé výstupy. V systému však byly zachovány i ty původní pro možnost práce s daty, které se v letech 2021 a dříve evidovaly odlišných způsobem (např. Oslovení, První kontakty, atd.). Všechny výstupy lze zobrazit přímo na obrazovce či si je lze stáhnout do souboru. Základní přehled/popis výstupů lze najít zde.

Základní výstup souhrnný

Nový výstup:

Tento výstup umožňuje základní přehled o klientech, kontaktech, testování na infekční nemoci, výměnném programu a oslovení, tj. je tedy zaměřen hlavně na HR služby.

Všechny uvedené části jsou rozděleny dle místa poskytnutí a je možné si vybrat jak výstup dle období (měsíční – jednotlivé měsíce za sebou či roční, případně volitelný od / do), tak i podle oblasti (města / okresy / kraje).

Výkony jsou zde zobrazeny jako provozní.

Starý výstup:

Méně přehledné zobrazení dle starých definic, tj. např. evidence oslovení či prvních kontaktů jako výkonů.

Výstup je tak použitelný jen na data pro rok 2021 a starší.

 

Výstup - Výkony

Nový výstup:

Zobrazuje počet jednotlivých výkonů a jejich případných podkategorií.

Výkony jsou zobrazeny jako standardní, tj. dle vykázané reálné délky přepočtené na standardní jednotky.

Podkategorie (ne tučně) jsou již prostým součtem.

Posledním údajem výstupu je celkový čas všech výkonů celkem.

Starý výstup:

Zobrazuje počet jednotlivých výkonů a jejich případných podkategorií.

Výkony jsou zobrazeny jako provozní, tj. dle skutečné délky bez přepočtu na standardní jednotky.

Vstupní filtr:

U obou typů výstupu lze pomocí vstupního filtru určit jak období (od / do), tak i místo poskytnutí služby či místo bydliště / pobytu klienta.

Speciálním filtrem je poslední možnost – filtr pouze jednoho klienta.

Výstupy - Klienti

Přehled klientů se základními údaji:

 • kód
 • pohlaví
 • věk
 • město bydliště / pobytu
 • typ klienta ( IV uživatel / neIV uživatel / osoba blízká)
 • primární droga (závislost)

Tento přehled lze vygenerovat skrze vstupní filtr, kde je možné vybrat:

 • místo poskytnutí služby
 • místo bydliště / pobytu klienta
 • výkony
 • věk (od / do)

V rámci filtru lze provést tzv. vícenásobný výběr, tj. označit například několik měst či výkonů a to pomocí kláves CTRL či SHIFT. 

Výstupy - Roční

Tento výstup přináší přehled ve stejných kategoriích jako jsou uvedeny v Základním souhrnným výstupu (starým).

Zde však není výstup rozdělen dle lokalit, ale podle měsíců.

Vzhledem k tomu, že jde o starý výstup, je vhodný jen pro data let 2021 a starší.

Výstupy - Hygiena

Přehledy prevalence a incidence pro hygienické stanice jako tiskový výstup.

Výstupy - RVKPP

Report dat pro průběžné / závěrečné zprávy RVKPP.

 • Výstup Klienti – tabulka 2 (bez pobytových služeb)
 • Výstup Výkony – tabulka 3
 • dle vybraného období (od / do)
 • a vybraných měst (míst) poskytnutí služby

Nový výstup:

 • Pro data za rok 2022 a novější.
 • Podrobné vysvětlivky pro výstup Výkony lze nalézt v tomto PDF souboru.

Starý výstup:

 • Pro data za rok 2021 a starší.
Výstupy - Dle času

Tento výstup generuje data počtů kontaktů a výkonů za určené období a vybraná místa poskytnutí (ve výchozím nastavení jsou vybrána všechna) v časové struktuře.

Bližší popis naleznete zde.

Dokumenty ke stažení

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Závěrečná zpráva RVKPP 2022

Manuál výkaznictví HR programů – Laxus / SEMIRAMIS

t

Hlášení chyb

V případě, že narazíte při používání systému na nějakou chybu, ohlaste jí prosím pomocí formuláře zde: