Nápověda

Pro snazší orientaci v systému je pro vás připravena nápověda, v které je možné najít nejčastěji řešené situace. V případě, že zde nenajdete odpověď na svou otázku, obraťte se na správce.

Úvodní nastavení

Před samotným využíváním se prosím seznamte se základním nastavením.

Uživatelské účty

U každé licence je možné zřídit až 20 aktivních účtů pro jednotlivé pracovníky, případně dobrovolníky, stážisty.

Každý účet pak může mít nastavena různá práva. Například je možné u řadových pracovníků omezit práva tak, aby nemohli zakládat / editovat / mazat místa.

Jednotlivé účty vám dle vašich preferencí nastaví správce.

Přístup do systému

Každý uživatel se přihlašuje do systému na přihlašovací stránce dané služby (licence) – xxxxx.bor-is.cz (např. demo.bor-is.cz)

Tam zadá přihlašovací jméno a heslo. Heslo je možné měnit.

V případě zapomenutého hesla je nutné se obrátit na správce, který vám vygeneruje nové.

Místa poskytování

Před zadáváním klientů do systému je třeba vytvořit minimálně jedno místo (město).

Nejdříve založte kraj/e, následně okresy, které přiřaďte ke správným krajům a až na závěr vytvořte města, která přiřaďte k patřičným okresům. Prvotní nastavení za vás udělá správce systému, tj. stačí mu poslat seznam měst v dané struktuře (město – okres – kraj).

Do administrace měst se může dostat i uživatel systému skrze lupu políčka s městem:

Založená města se pak využívají jednak na kartě klienta kde označují místo bydliště/pobytu a pak také jako místa, kde došlo k poskytnutí služby.

POZOR: Jestliže chcete město odstanit, nejdříve všechny záznamy změňte tak, aby tam dané město nefigurovalo. Při smazání budete upozorněni na vazby města k daným záznamům. Jestliže, i přes upozornění, město vymažete, smažou se i záznamy, které byly k danému městu přičleněny.

Admin nastavení

Zde uvádíme přehled nastavení, které provádí admin systému na základě vašich požadavků. Požadavky posílejte e-mailem správci/adminovi.

Nový či odchozí pracovník

Jestliže máte v ve vaší službě/centru/programu nového pracovníka či naopak některý u vás končí, napište to správci systému. U nových pracovníků pošlete celé jeho jméno a jeho služební e-mail (většinou ve formátu jméno@organizace).

Mazání klientů

V minulosti se stávalo, že si uživatelé systému nechtíc smazali nějakého klienta a s ním i všechny záznamy (kontakty, výkony, atd.). V roce 2024 byla tedy funkce mazaní klientů přepracována. Nyní může pracovník dát jen požadavek na smazání. Smazání musí potvrdit admin. Jestliže jste si tedy jisti o potřebě smazání daného klienta, napište správci.

Tip: Nechtěně založený klient se dá editovat, tudíž využít v budoucnosti pro založení nově příchozího klienta.

Nastavení výkonů

Po implementaci nového systému výkonů RVKPZ dle Seznamu a definic výkonů z roku 2021 obsahuje BorIS bezmála 50 výkonů. Málokterá služba však využívá celé spektrum výkonů a tak je možné ty nepoužívané v administraci skrýt. Skryté výkony se pak nezobrazují jak v nabídce při zadávání kontaktů, tak ani ve výstupu Výkony – NOVÉ.

Dále je možné nastavit výchozí časovou hodnotu k jednotlivých výkonům. Přepočtová jednotka, stanovená RVKPZ tím není dotčena.

Šablony záznamů

V administraci lze definovat jednotlivé typy záznamů a jejich obsah formou šablon.

Tyto je pak možné použít na kartě klienta např. pro Záznam uzavřené smlouvy či písemný popis jednání se zájemcem.

Ve výchozím nastavení Záznamů ke klientovi jsou zavedeny tyto typy:

 • Jednání se zájemcem,
 • Anamnéze,
 • Smlouva,
 • Plán,
 • Revize,
 • Poznámka.

Tyt názvy lze měnit, přidávat či úplně odstranit nějaký typ záznamu. Text lze základně formátovat: tučné písmo, kurzíva, podtržené, velikost písma, barva písma, barva pozadí textu

Práce se systémem

Slovníček pojmů

Admin systému – role systému, kterou má přidělenu pouze správce systému (viz. kontakty). V rámci admin přístupu je možné měnit různá pokročilá nastavení.

Uživatel systému – základní role systému, kterou mají přidělenou všichni pracovníci, kteří do systému zavávají data.

Klient – v systému je tak označena identifikovatelná osoba (ID) pomocí kódu, která má založenou kartu klienta

Karta klienta – jde o elektronickou složku klienta, kde jsou jak základní údaje, tak výpis kontaktů, poznámky a přílohy týkající se daného klienta

Kontakt – je pojem významově shodný s nově používaným „kliento-setkání“ (dle RVKPP) či „setkání“ (dle MPSV)

Bez kontaktu / bez klienta – záznam nepřímé práce ve prospěch klienta, takto označené záznamy se nepočítají jako kontakty

Anonymní kontakt (AK) – kontakt s osobou, kterou nelze identifikovat a tudíž oddělit od ostatních osob, vhodné pro evidenci jednorázových intervencí

Agregace (AZ) – hromadný agregovaný záznam, při kterém jsou výkony a kontakty zaznamenány do systému hromadně, vhodné např. pro záznamy intervencí v noční zábavě či pro velké pražské programy

Odborné kontakty – evidence kontaktů s osobami z dalších institucí, které nejsou výkonem Práce ve prospěch klienta, ale jde o obecné jednání (např. o možnostech spolupráce)

Skupinové kontakty – sekce pro záznam práce se skupinou identifikovaných klientů

Monitoring – sekce pro záznam výkonu nepřímé práce včetně možnosti evidence počtu oslovených osob (viz. Oslovení)

Oslovení – jde o oslovené osoby, které se nestaly klienty dané služby, je možné evidovat základní charakteristiky pohlaví / typ osoby / primární drogu / způsob aplikace

Výkonjednotka práce s klientem či ve prospěch klienta/ů, která má definovaný obsah i minimální časový rozsah

Provozní výkon – jde o výkon s časovou dotací odpovídající reálnému času (např. kontaktní práce, které trvala 20 min.)

Standardní výkon – jednotka práce s klientem s pevně danou časovou dotací (např. kontaktní práce má časovou jednotku 5 min.), v některých výstupech jsou uvedeny tyto výkony (tj. v uvedeném příkladu se výkon Kontaktní práce v reálné délce 20 minut přepočítá na 4 standardní výkony) 

Výstupy – jde o reporty, většinou statistických dat

Práce s časy výkonů/kontaktů

Časový údaj se zadává ke každému výkonu, součet se pak generuje automaticky k danému kontaktu. Časy jsou u výkonů předdefinovány dle metodiky RVKPP, ale dají se editovat, tj. zapsat reálný čas.

Ten se pak přepočítává na tzv. standardní výkony, tj. např. 60 min. poradenství = 1 provozní výkon, ale 2 standardní výkony.

Seznam individuálních výkonů

Seznam výkonů kombinuje ty stávající a nové (RVKPP 2022). Toto je z důvodu možného zpětného porovnání dat.

V databázi nejsou zahrnuty výkony pro potřeby primární prevence.

Anonymní kontakty

Lze vykazovat stejné výkony jako identifikovatelným klientům.

Vhodné pro evidenci jednorázových intervencí, kde snaha o identifikaci a následné vedení karty klienta nedává smysl (např. jednorázové telefonické intervence).

Nelze zadat první kontakt, poněvadž daná osoba není identifikovatelná.

Řazení klientů dle abecedy

Je možné seřadit seznam kontaktů dle jmen/kódů klientů.

Stříkačková bilance

Údaje o bilanci přijatých a vydaných stříkaček u jednotlivých klientů je k dispozici na kartě klienta.

Záznamy ke klientovi

Na kartě klientů je možné evidovat různé záznamy (např. text smluvního ujednání, individuální plány, hodnocení spokojenosti, atd.). Názvy i obsah textů (šablony) lze měnit v administraci (viz. Admin nastavení). 

Po výběru daného typu záznamu se v editačním okně objeví definovaný text, který je uložen v administraci.

Připomínky
 • zadává se na kartě klienta
 • chodí do e-mailem, ale zůstávají i jako záznam na kartě klienta
 • automatické odcházejí 1 měsíc před vypršením platnosti smlouvy na e-mail klíčového
  pracovníka
 • ruční chodí na e-mail vybraného pracovníka
Datum uzavření smlouvy
 • evidence na kartě klienta
 • systém nevyžaduje vyplnění, nemusíte používat
 • přehled v rámci výstupu Klienti
Způsob kontaktu/výkonu

Jako způsob kontaktu / výkonu může zvolit:

 • osobně
 • telefonicky
 • internet
 • písemně
 • bez klienta (bez kontaktu)

Volba způsobu (JAK) se provádí v prvním kroku při přidávání nového kontaktu. Vybraný způsob se pak automaticky propíše i ke všem přidaným výkonům.

První kontakt

Jako první kontakt se označuje osoba pouze jednou za svůj život, tj. i při přerušení / ukončení a následném znovu využívání programu/zařízení se již první kontakt neoznačuje.

První kontakt se zadává při zadávání kontaktu pomocí zaškrtávacího políčka. V seznamu kontaktů je pak označen fajfkou.

Ve období před rokem 2022 byl první kontakt evidován jako jeden z výkonů, tj. starší údaje o prvních kontaktech hledejte pomocí starých výstupů.

Skupinové výkony

Seznam výkonů kombinuje ty stávající a nové (RVKPP 2022). Toto je z důvodu možného zpětného porovnání dat.

V databázi nejsou zahrnuty výkony pro potřeby primární prevence.

Formátování textů

Formátování textu je možné využít k bližšímu popisu jednotlivých kontaktů, záznamu uzavření smlouvy o spolupráci či plánování a hodnocení spolupráce.

Filtr seznamu kontaktů

Lze filtrovat kontakty dle jakéhokoliv časového období. Dále podle způsobu kontaktu a konkrétního výkonu.

Klíčový pracovník

U každého klienta můžete zvolit klíčového pracovníka. Toho lze samozřejmě i změnit a to i hromadně.

Systém nevyžaduje vyplnění, tj. můžete nechat prázdné pole, jestliže evidovat nechcete.

Skupiny

Jde o specifický modul pro skupinovou práci.

 • lze definovat stálé skupiny, ale ty v čase upravovat
 • v části Skupinový kontakt lze vybrat vytvořenou skupinu
 • adhoc editace při Skupinovém kontaktu
 • samostatný výstup
Značky (tagy)

Přidávají se na kartě klienta. 
● informace ve výstupu Klienti
● vstupní filtr pro výstupy Výkony a Klienti

Platnost smlouvy
 • Evidence na kartě klienta
 • systém nevyžaduje vyplnění
 • nevyplněné datum = na dobu neurčitou
 • v seznamu klientů
  ○ ve výchozím nastavení jsou vidět jen Aktivní
  ○ filtr Aktivní smlouva (ano / ne / vše)

Výstupy

Vzhledem ke změnám, které přineslo nové výkaznictví RVKPP byly přepracovány i jednotlivé výstupy. V systému však byly zachovány i ty původní pro možnost práce s daty, které se v letech 2021 a dříve evidovaly odlišných způsobem (např. Oslovení, První kontakty, atd.). Všechny výstupy lze zobrazit přímo na obrazovce či si je lze stáhnout do souboru. Základní přehled/popis výstupů lze najít zde.

Základní výstup souhrnný

Nový výstup:

Tento výstup umožňuje základní přehled o klientech, kontaktech, testování na infekční nemoci, výměnném programu a oslovení, tj. je tedy zaměřen hlavně na HR služby.

Všechny uvedené části jsou rozděleny dle místa poskytnutí a je možné si vybrat jak výstup dle období (měsíční – jednotlivé měsíce za sebou či roční, případně volitelný od / do), tak i podle oblasti (města / okresy / kraje).

Výkony jsou zde zobrazeny jako provozní.

Starý výstup:

Méně přehledné zobrazení dle starých definic, tj. např. evidence oslovení či prvních kontaktů jako výkonů.

Výstup je tak použitelný jen na data pro rok 2021 a starší.

 

Výstup - Výkony

Nový výstup:

Výstup má nově tabulkovou podobu, kde kromě jednotlivých výkonů a jejich případných podkategorií naleznete 3 sloupce s číselnými daty:

 1. počet PV – tzv. provozní výkony
 2. počet SV – tzv. standardní výkony, přepočtené dle standardních jednotek
 3. čas – udává celkovou délku daných výkonů v hodinách

Podkategorie (ne tučně) jsou již prostým součtem. Zde se SV ani čas neuvádí. Výjimkou jsou skupinové výkony.

Starý výstup:

Zobrazuje počet jednotlivých výkonů a jejich případných podkategorií.

Výkony jsou zobrazeny jako provozní, tj. dle skutečné délky bez přepočtu na standardní jednotky.

Vstupní filtr:

U obou typů výstupu lze pomocí vstupního filtru určit jak období (od / do), tak i místo poskytnutí služby či místo bydliště / pobytu klienta.

Speciálním filtrem je možnost – filtr pouze jednoho klienta či značky.

Výstupy - Klienti

Přehled klientů se základními údaji:

 • Kód
 • Jméno
 • Příjmení
 • Pohlaví
 • Věk
 • Město bydliště / pobytu
 • Typ klienta ( IV uživatel / neIV uživatel / osoba blízká)
 • Primární droga (závislost)
 • Čas – součet časů všech kontaktů daného klienta za dané období v hodinách
 • Datum PK – datum prvního kontaktu z karty klienta
 • Datum posl.kontaktu – datum posledního kontaktu z karty klienta
 • Datum uzavření sml. – datum uzavření smlouvy z karty klienta
 • Platnost sml. – datum platnosti smlouvy do či “na dobu neurčitou”
 • Klíčový prac. – jméno klíčového pracovníka
 • Značky – zobrazení seznamu tagů z karty klienta
 • VIP – počet provozních výkonů výměnného programu vztažené ke konkrétnímu kl.
 • IN – počet přijatých inj.stříkaček od konkrétního klienta
 • OUT – počet vydaných inj.stříkaček od konkrétního klienta
 • Bilance – rozdíl mezi IN a OUT (+/-) konkrétního klienta
 • Praní – počet provozních výkonů 17) Hygienický servis 1) praní prádla konkrétního klienta
 • Sprcha – počet provozních výkonů 17) Hygienický servis 2) sprcha konkrétního klienta
 • Šatník – počet provozních výkonů 17) Hygienický servis 3) sociální šatník konkrétního klienta
 • Potravinový s. – počet provozních výkonů 24) Potravinový servis konkrétního klienta
 • Doprovod – počet provozních výkonů 9) Doprovod konkrétního klienta
 • Individ. por. – počet provozních výkonů 5) Individuální poradenství konkrétního klienta
 • Soc-právní por. – počet provozních výkonů 6) Sociálně právní poradenství konkrétního klienta
 • Testy na drogy – počet provozních výkonů 25) Orientační test….A) Testy na drogy konkrétního klienta

Tento přehled lze vygenerovat skrze vstupní filtr, kde je možné vybrat:

 • místo poskytnutí služby
 • místo bydliště / pobytu klienta
 • výkony
 • věk (od / do)
 • značky

V rámci filtru lze provést tzv. vícenásobný výběr, tj. označit například několik měst či výkonů a to pomocí kláves CTRL či SHIFT.

Výstupy - Roční

Tento výstup přináší přehled ve stejných kategoriích jako jsou uvedeny v Základním souhrnným výstupu (starým).

Zde však není výstup rozdělen dle lokalit, ale podle měsíců.

Vzhledem k tomu, že jde o starý výstup, je vhodný jen pro data let 2021 a starší.

Výstupy - Hygiena

Přehledy prevalence a incidence pro hygienické stanice jako tiskový výstup.

Výstupy - RVKPP

Report dat pro průběžné / závěrečné zprávy RVKPP.

 • Výstup Klienti – tabulka 2 (bez pobytových služeb)
 • Výstup Výkony – tabulka 3
 • dle vybraného období (od / do)
 • a vybraných měst (míst) poskytnutí služby

Nový výstup:

 • Pro data za rok 2022 a novější.
 • Podrobné vysvětlivky pro výstup Výkony lze nalézt v tomto PDF souboru.

Starý výstup:

 • Pro data za rok 2021 a starší.
Výstupy - Dle času

Tento výstup generuje data počtů kontaktů a výkonů za určené období a vybraná místa poskytnutí (ve výchozím nastavení jsou vybrána všechna) v časové struktuře.

Bližší popis naleznete zde.

Výstup - Pracovníci

Základní přehled

 • přehled počtu Klientů, Kontaktů, Prvních kontaktů, Provozních výkonů a časů řazených dle pracovníků.

Podrobný přehled

 • přehled vycházející ze Základního souhrnného, ale zde jsou místo měst jednotlivý pracovníci
Výstupy - Nemoci

Kombinuje přehled klientů, jejich testování na infekční nemoci a souhrn dle nastaveného vstupního filtru.

Výstupy - Skupiny klientů

Základní přehled o počtu:

 • skupin
 • nově založených skupin
 • dospělých osob
 • dětí
 • osob celkem
 • kontaktů (vychází ze Skupinových kontaktů)
 • výkonů (vychází ze Skupinových kontaktů)
 • času (vychází ze Skupinových kontaktů)

Dokumenty ke stažení

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Závěrečná zpráva RVKPP 2022

Manuál výkaznictví HR programů – Laxus / SEMIRAMIS

t

Hlášení chyb

V případě, že narazíte při používání systému na nějakou chybu, ohlaste jí prosím pomocí formuláře zde: